Årsmötet 2021

Härmed kallas medlemmar i Svenska Handbollfans till årsmöte den 28 februari klockan 14.00 i digital form. Anmäl ditt deltagande senast 20 februari till info@svenskahandbollfans.se för att erhålla länk till det digitala mötet. Senast en vecka innan årsmötet kommer årsredovisning, revisionsberättelse, verksamhetsplan 2021 och budget 2021 finnas tillgängliga här på Svenska Handbollfans hemsida.

Ärenden vid årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2020..
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2020.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgift.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för 2021.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av
  a. föreningens ordförande för en tid av ett år
  b. halva antalet övriga ledamöter, tre stycken, i styrelsen för en tid av två år
  c. halva antalet övriga ledamöter, tre stycken, i styrelsen för en tid av ett år
  d. två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år
  e. val av en revisor för tid av ett år
  f. val av en revisorssuppleant för en tid av ett år
  g. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en ordförande;
 14. Eventuella övriga frågor som anmälts i enlighet med 3 kap 2 §.

Proposition 

Proposition angående utökat ändamål med föreningen Svenska Handbollfans. Svenska Handbollfans styrelse föreslår 2020 års årsmöte att göra följande ändring till 1 kap Allmänna bestämmelser till 1 § i Svenska Handbollfans stadgar:

Tidigare skrivning:

1 kap Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål Föreningen har som ändamål att verka för och främja supporterkulturen runt de svenska handbollslandslagen. Föreningen har som ändamål att verka som en samordnare av supportrar till de svenska handbollslandslagen. Aktiviteter som föreningen arrangerar skall huvudsakligen bedrivas i samband med de svenska landslagens matcher. Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt verka för en positiv supporterkultur.

Förslag på ny skrivning:

1 kap Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål Föreningen har som ändamål att verka för och främja supporterkulturen runt de svenska handbollslandslagen. Föreningen har som ändamål att verka som en samordnare av supportrar till de svenska handbollslandslagen. Aktiviteter som föreningen arrangerar skall huvudsakligen bedrivas i samband med de svenska landslagens matcher. Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt verka för en positiv supporterkultur.

Föreningen kan även anordna fysisk träning för föreningens medlemmar under kontinuerliga former i t.ex. Handboll Fitness eller liknande koncept.